Iletisim: Mail: mdkaptan06@gmail.com Skype: mdkaptan06